Login Form  

   

NEPTA mērķi un uzdevumi: 

  • Attīstīt profesionālu un starptautiski atzītu pielietojamo inovāciju attīstības centru;

  • Sekmēt modernu tehnoloģiju izstrādāšanu un ieviešanu, to starptautisku atpazīstamību;

  • Piesaistīt un atbalstīt zinātniekus, pētniekus un entuziastus kvalitatīvu pētījumu veikšanai;

  • Organizēt finansiālo, materiāli – tehnisko un cilvēkresursu piesaisti pētījumiem un izstrādēm;

  • Apkopot informāciju attiecībā uz perspektīviem pētījumu virzieniem un veicināt to realizāciju;

  • Popularizēt dabaszinātņu sasniegumus, īpaši skolnieku un studentu vidū, tādējādi sekmējot jaunatnes interesi eksakto priekšmetu apguvei;

  • Veidot un nodrošināt organizatoriska, zinātniski-tehniska, sociāla un ekonomiska rakstura priekšnoteikumus pētnieku radošā potenciāla attīstībai un realizēšanai;

  • Veicināt zinātniskas attīstības politikas veidošanu un īstenošanu eksakto pētījumu nozarē, tehniskās attīstības prognozēšanu, ideju un priekšlikumu novērtēšanu un ieviešanu nozares darbā;

  • Veidot apstākļus eksakto pētījumu nozares zinātniskā darba novērtēšanai, pētnieku kvalifikācijas un prestiža celšanai;

  • Veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību ar citām radniecīgajām organizācijām Latvijā un ārpus tās robežām.

   
© NEPTA